info@dr.aghajani.ir
09903713155
خواندن کتاب الکترونیکی بدون خستگی چشم

مرحله اول: روی یک صندلی راحت بنشینید. کمر شما باید در انحنای پشتی صندلی چسبیده باشد. همچنین دست ها بر روی میز و صفحه کلید رایانه در وضعیت راحت قرار داشته و آرنج ها و مچ ها آزاد باشند. رعایت این وضعیت سبب کاهش خستگی فیزیکی می شود.
مرحله دوم: نور محیط را تنظیم کنید. برای مطالعه در روز نور طبیعی کافی است. برای مطالعه در شب سعی کنید از روشنایی غیرمستقیم (نورهای بازتابی) استفاده کنید. نور مستقیم سبب افزایش خستگی چشم می شود.
مرحله سوم: صفحه نمایش رایانه باید در راستای سر و چشم ها قرار داشته باشد. بهترین فاصله توصیه شده بین 47 تا 70 سانتی متر است. ارتفاع کوتاه یا بلند صفحه نمایش علاوه بر خستگی چشم فشار زیادی را به مفاصل گردن وارد می کند.
مرحله چهارم: شاخص روشنایی و کنتراست تصویر را به ترتیب بین 30 و 60 تنظیم کنید. توجه داشته باشید این وضعیت برای مانیتورهای تخت LED پیشنهاد می شود و ممکن است در برندهای مختلف اندکی متفاوت باشد.
مرحله پنجم: پس از هر 20 دقیقه مطالعه از جای خود برخاسته و حداقل 20 ثانیه به چشمانتان استراحت دهید. همچنین می توانید بدون تکان دادن سر و با نگاه کردن به بالا، پایین، چپ و راست چشمان خود را نرمش دهید. این تمرین را هر ساعت به مدت یک دقیقه تکرار کنید.

Designed by Gooble Group