info@dr.aghajani.ir
021-88780796
نکات کاربری حین استفاده از کامپیوتر چیست؟


در فاصله 50 سانتی از کامپیوتر بنشینید.

پوزیشنی داشته باشید که حتی الامکان چشم ها به سمت پایین نگاه کنند.

قانون  20،20،20 را رعایت کنید.هر 20 دقیقه فاصله ای حدود 20 فوت  را به مدت 20  ثانیه نگاه کنید. 


اگر نور صفحه بیش از نور محیط باشدچشمان شما باید تلاش بیشتری برای دیدن انجام دهد،نور اتاق را تنظیم کنید. .

Designed by Gooble Group